Jaarverslag

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar deden, soms met een doorkijkje naar het komende jaar. U leest in ons jaarverslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast leggen we uit wat we deden op het gebied van nieuwbouw/investeringen, bedrijfsvoering/organisatie. Ook de raad van toezicht doet verslag. Het jaarverslag is beschikbaar in PDF. Download hier het jaarverslag 2017 (inclusief jaarrekening).

Jaarverslag 2017: goed, tijdig & betaalbaar wonen

2017 stond voor Woningstichting Leusden (mede) in het teken van de visitatie waarbij een onafhankelijke commissie beoordeelde in hoeverre wij onze maatschappelijke aspiraties waarmaakten in de afgelopen vier jaar. Wij zijn blij met het positieve oordeel dat de commissie gaf over het werk van WSL.

De visitatiecommissie heeft grote waardering voor de wijze waarop de verbeterprocessen door Woningstichting Leusden ..., in betrekkelijk korte tijd, zijn gerealiseerd. De raad van toezicht oogst lof voor het initiëren van de verandering in 2012 door het aanpassen van de strategie en het aanstellen van ..... een nieuwe bestuurder om die nieuwe strategie vorm te geven. Niet alleen is er een inhaalslag gemaakt bij de strategievorming, ook bij de relatie met de huurders en de financiële continuïteit en sturing. Woningstichting Leusden heeft ten opzichte van de sector vooruit gelopen op de landelijke ontwikkeling door al in 2012 terug te gaan naar de kerntaak en de financiën te saneren, waar de meeste corporaties hier pas later (na invoering van de verhuurdersheffing en de herziene Woningwet) mee aan de slag zijn gegaan. Andere belangrijke verbeteringen zijn de extra inzet op sociale leefbaarheid, het voorkomen van huurachterstanden, het beschikbaar houden van een beperkt aantal woningen in het niet-DAEB segment en ingrijpende afslanking van het werkapparaat met versterking van leiding en staf. De verbeteringen zijn gerealiseerd in een turbulente omgeving met achtereenvolgens (de gevolgen van) het Vestiadebacle en saneringsheffing, de verhuurderheffing, de parlementaire enquêtecommissiewoningcorporaties en het tegelijkertijd verscherpen van het externe toezicht door WSW, CFV en later de Autoriteit.

De inspanningen van bestuur en medewerkers van Woningstichting Leusden resulteerden ook in een A-score voor de dienstverlening aan onze klanten en een A-score bij de bedrijfslasten in de Aedes benchmark 2017. Woningstichting Leusden heeft als primair doel het huisvesten van mensen die vanwege hun financiële situatie en/of vanwege (fysieke) beperkingen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. In het Jaarplan 2017 staat hoe wij in dit jaar werkten aan ons primaire doel en de daarvan afgeleide doelen: goed wonen (vertaald in kwaliteit van onze woningen en kwaliteit van onze dienstverlening), tijdig wonen en betaalbaar wonen. Het jaarplan is gebaseerd op het Ondernemingsplan.De doelstellingen voor 2017 hebben betrekking op vier pijlers:

  • Klant
  • Financiën
  • Interne processen
  • Medewerkers en cultuur

Eind 2016 ondertekenden wij met de nieuwe huurdersvertegenwoordiging, stichting Huurders Leusden voor Elkaar (HLVE) een samenwerkingsovereenkomst. In 2017 kreeg de samenwerking in de praktijk vorm. Bijvoorbeeld door een verzoek van Woningstichting Leusden aan HLVE om het initiatief te nemen om bij de jaarlijkse huuraanpassing zelf met een voorstel te komen. Ook werd de voortgang van de prestatieafspraken gezamenlijk met de gemeente Leusden en HLVE besproken in een periodiek overleg waar alle partijen vertegenwoordigd zijn.

De kwaliteit van onze dienstverlening is een belangrijk thema voor Woningstichting Leusden. In 2017 startten wij met bedrijfsbrede coaching om de klantvisie die in 2016 is geformuleerd naar de dagelijkse praktijk te vertalen.

Aan goed wonen gaven wij inhoud door onze inzet bij het (groot) onderhoud van onze woningen, investeringen in duurzaamheid en onze inspanningen op het gebied van leefbaarheid en bewonersparticipatie. In 2017 startten wij met een pilotproject voor de verduurzaming van 38 woningen aan de Kuperssingel.

In 2017 startte de bouw van 54 woningen. In het Huis van Leusden bouwen wij 29 woningen voor mensen met een lichamelijke handicap en die wij verhuren aan Zorginstelling Abrona. In Leusden-Zuid worden 22 woningen gebouwd, waarvan er 10 in het project van Groot naar Fijn met voorrang toegewezen worden aan senioren die willen doorstromen naar een bij hun levensfase passende woning. In Groot Agteveld startten wij in samenwerking met De Alliantie de bouw van 28 koopwoningen voor gezinnen. Woningstichting Leusden bouwt in deze fase ook 3 sociale huurwoningen.

Met het vernieuwen en uitbreiden van onze woningvoorraad leveren wij een bijdrage aan het tijdig wonen door woningzoekenden uit Leusden en de regio. Door de bouw van aangepaste woningen geven wij invulling aan onze doelstelling om kwetsbare groepen van woonruimte te voorzien.

Woningstichting Leusden droeg bij aan betaalbaar wonen door passend toewijzen en door een zeer gematigde huurverhoging naar aanleiding van het voorstel van HLVE, waarbij huishoudens met een inkomen beneden de € 40.349 werden ontzien door voor deze groep de huur te bevriezen.

Wij evalueerden de uitvoering van de activiteiten in ons jaarplan en de resultaten. Ook bekeken wij de tussenstand van de uitvoering van het Ondernemingsplan. Sommige doelen halen we wel, andere doelen niet. De plannen voor de start van de Olmenlaan en de woningen in Antares worden in 2017 niet gehaald, maar komen in 2018 tot uitvoering. Het voorgenomen huurdersportaal op de website, werd uitgesteld, omdat wij eerst de klantvisie wilden uitwerken. Ook had de verbouwing van MFC Antares meer haken en ogen dan wij vooraf planden. Wij ronden het proces in 2018 af.

Met de visitatie is bevestigd dat Woningstichting Leusden de hoofdzaken goed op orde heeft en financieel gezond is. De verbeterpunten die door de commissie ook benoemd zijn, geven wij een plek in het nieuwe Ondernemingsplan dat wij in 2018 opstellen. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering en de resultaten van het jaarplan 2017.

Monique Brewster

directeur-bestuurder Woningstichting Leusden

Presentatie zomerbijeenkomst 2018

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden